Dernekler Yönetmeliği- OMSİAD

Dernekler Yönetmeliği- OMSİAD

– (1) Tanık, dinlenmeden önce hakkında tanıklık yapacağı olayla ilgiliolarak mahkeme başkanı veya hâkim tarafından, kendisine bilgi verilir; hazırolan sanık, tanığa gösterilir. Tanıktan,tanıklık edeceği konulara ilişkin bildiklerini söylemesi istenir ve tanıklıkederken sözü kesilmez. (2) Tanık olarak dinlenecek kişilerin kimliklerinin ortaya çıkmasıkendileri veya yakınları açısından ağır bir tehlike oluşturacaksa;kimliklerinin saklı tutulması için gerekli önlemler alınır. Kimliği saklıtutulan tanık, tanıklık ettiği olayları hangi sebep ve vesile ile öğrenmişolduğunu açıklamakla yükümlüdür. Kimliğinin saklı tutulması için, tanığa aitkişisel bilgiler, Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından muhafazaedilir. (2) Tanıklık konusu bilgilerin Devlet sırrı niteliğini taşıması halinde;tanık, sadece mahkeme hâkimi veya heyeti tarafından zâbıt kâtibi dahiolmaksızın dinlenir. Hâkim veya mahkeme başkanı, daha sonra, bu tanıkaçıklamalarından, sadece yüklenen suçu açıklığa kavuşturabilecek nitelikte olanbilgileri tutanağa kaydettirir. – (1) Bir suç olgusuna ilişkin bilgiler, Devlet sırrı olarak mahkemeyekarşı gizli tutulamaz. Açıklanması, Devletin dış ilişkilerine, millisavunmasına ve milli güvenliğine zarar verebilecek; anayasal düzeni ve dışilişkilerinde tehlike yaratabilecek nitelikteki bilgiler, Devlet sırrı sayılır. (2) Koruma tedbirlerine ilişkin olanlar hariç, aleyhine kanun yoluna başvurulabilecekhâkim veya mahkeme kararları, hukuken geçerli mazerete dayanarak hazırbulanamayan ilgilisine tebliğ olunur. – (1) Hâkim ve mahkemelerin her türlü kararı, karşı oy dahil, gerekçeliolarak yazılır.

Ankara şehir merkezine 5 km uzaklığa sahip olan ilçede Orta Doğu’nun en büyük sanayi alanlarından birisi olan OSTİM Sanayi Bölgesi, GİMAT ve İvedik Organize Sanayi Bölgesi’ni içinde barındırmaktadır. Bu sanayi bölgelerinde Ankara’nın iş hacminin büyük bir bölümü karşılanmaktadır. Oldukça yüksek nüfus hareketliliğine sahip olan ilçede Atatürk Orman Çiftliği de bulunmakladır. 1990 yılında Kahramankazan ve Etimesgut ilçeleri kurulmuş, 2013 yılında ise Yenimahalle’nin bazı mahalleleri Etimesgut bazı mahalleleri ise Çankaya ilçesine bağlanmış olduğundan ilçe nüfusu azalmıştır. Yenimahalle İlçesi günümüzde 55 adet mahalleden oluşmaktadır[32]. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de yaş grubunda bulunan genç nüfus 2020 itibariyle neredeyse 13 Milyon kişiye ulaşmıştır. Bir başka deyişle, Türkiye’de gençler nüfusun yüzde 15,6’sını oluşturmaktadır. Bu noktada, yerel yönetimler kentlerde oluşan ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi problemlerin çözümünde anahtar konuma sahip olmaları sebebiyle gençlerle ilgili politika ve uygulamaların odağı ve temel paydaşı olma konumunda yer almaktadır.

B-Şirketin Yıllık Faaliyet Raporları ve Kar-Zarar ve Bilançoları nın son yıla kadar eksiksiz olarak Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesine sunulmuş olması gerekir. Birleşik Krallık Patent Dairesince verilecek olan Tescil Belgesinin de, yukarıda izah edildiği şekilde  tasdik  ettirilmiş olması  gerekir. Ateşli silahlar; cephane ve mermiler; patlayıcı maddeler; havai fişekler ve tenviratta kullanılan maddeler. •Haberleşmede Mukayyitlikçe yazılan yazılar, marka sahibinin veya vekilinin Sicilde kayıtlı adresine veya tebliğ adresine gönderilirler. Bunun için de adresteki herhangi bir değişikliğin,  TM.NO.18 Ticaret Markaları Adres Değişikliği formu ile hemen Mukayyitliğe bildirilmesi gerekir. •Sicil herkesin incelemesine açık olup, ücreti ödenmek suretiyle sicildeki bilgilere ulaşılabilir. Müracaatın vekil tarafından yapılmışsa  TM.NO.2 Müracaat formu üzerine atılacak imzanın, altına “vekil” sözcüğü eklenerek açıkça belirtilmelidir. Müracaat harcı Türk asıllı müracaatçı firmalar için K.K\. Her hafta sunulan jackpot fırsatlarını kaçırma. mostbet güncel giriş\.T.C. damga pulu veya K.K.T.C. Bankalar Yasası çerçevesinde faaliyet gösteren; ‘’ Ticaret Markaları Mukayyidi’’ lehine keşide edilmiş ₺ (T.L. Türk Lirası) Banka çeki kabul edilmektedir. Yabancı asıllı müracaatçı firmalar için ise, K.K.T.C. Bankalar Yasası çerçevesinde faaliyet gösteren; ‘’TheRegistrar of Trade Marks’’ lehine keşide edilmiş $ (U.S.Dolar) Banka çeki kabul edilmektedir. İlgili form ile ile yapılacak her müracaatla birlikte, tescili tasarlanan marka örneğinden iki tane, her biri ayrı ayrı  birer yarım sayfalık daktilo kâğıdı üzerine yapıştırılmak suretiyle, Mukayyitliğe gönderilmelidir.

Madde 15 – Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir. Kanunun 5 inci maddesi kapsamında faaliyet izni verilen yabancı vakıflar, her yılsonu itibariyle o yıl içerisindeki faaliyet ve harcamalarına ilişkin bu Yönetmeliğe ekli EK-8’de belirtilen beyannameyi takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar vermekle mükelleftirler. Bu beyanname yabancı vakıfların temsilcilikleri veya şubeleri tarafından kütük numarasının kayıtlı olduğu valiliğe, faaliyet veya işbirliği izni verilen yabancı vakıfların yetkilileri tarafından ise yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe verilir. Faaliyet veya işbirliği izinleri yıl içerisinde sona eren yabancı vakıflar ise bu Yönetmeliğe ekli EK-8’de belirtilen beyannameyi izin süresi bitiminden itibaren iki ay içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe verirler. Kanunda, Türk Medeni Kanununda, bu Yönetmelikte ve derneklerin kendi tüzüklerinde yer alan genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının fiziki ortamda gerçekleştirilmesine yönelik bütün usul ve esaslar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerlidir. Elektronik ortamda gerçekleştirilen toplantılara ilişkin her türlü bilgi, belge ve kayıt dernek tarafından muhafaza edilir.

Tutanak içeriğinin ifade veren veya sorguya çekilen ile hazır olanmüdafi tarafından okunduğu ve imzalarının alındığı. Şüpheli veya sanık, kimliğineilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmakla yükümlüdür. (3) Zorla getirme kararının bir örneği şüpheli veya sanığa verilir. (8) Karara karşı, istemde bulunan, Cumhuriyet savcısı veya Hazinetemsilcisi, istinaf yoluna başvurabilir; inceleme öncelikle ve ivedilikleyapılır. (7) Mahkeme, istemde bulunanı, Cumhuriyet savcısını ve Hazine temsilcisinidinledikten sonra kararını verir. (3) Teknik araçlarla izleme kararı en çok dört haftalık süre içinverilebilir. Bu süre gerektiğinde bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.

  • Maddesi ile, yargı ayrılığı rejimine göre şekillenen Türk Yargı Sisteminin ezberi bozulmuştur.
  • Madde 48 – Kamu yararına çalışan dernekler, Maliye Bakanlığının ve varsa ilgili bakanlıkların görüşü üzerine, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir.

Çünkü, bu cezalarda da; ceza idarece verilmekte olup, sadece parasal bir ceza olarak uygulanmaktadır. Ancak muhatabı herkes olmayıp, vergi kanunlarında öngörülen faaliyetleri yapan mükelleflerdir. Ayrıca fiil kamu düzeninin ihlal edici fiil olmayıp, vergi düzenini ihlal eden fiildir. Bundan sonra Kabahatler Kanununun yasalaşma süreci ele alınarak, özellikle Türk Yargı örgütüne Anayasal düzeyde etki eden “itiraz mercii”ne ilişkin yaşanan safha tahlil edilecektir. Maddesi ile, yargı ayrılığı rejimine göre şekillenen Türk Yargı Sisteminin ezberi bozulmuştur. Tipik idari işlem olan hatta adı da “idari yaptırım” olan pek çok cezaya karşı adli yargıya itiraz yolu benimsenmiştir. Bir idari yargı mensubu olarak, bu gelişme hassasiyetle takip edilmiş, yasanın yargı ayrılığı rejimini ihlal ettiği sonucuna varılarak Başkanı olduğum Malatya Bölge İdare Mahkemesince Anayasa Mahkemesine (AYM) müracaat edilerek[1] Kabahatler Kanununun 3. Maddeyi neredeyse aynen iptal edilen haliyle tekrar yürürlüğe koymuştur[3]. Halen Kabahatler Kanunu uyarınca pek çok idari işleme (ceza) karşı adli yargıya (sulh ceza mahkemesine) itiraz edilmektedir.

Bu suçlarda kovuşturma yapmaya, soruşturmanın yapıldığı yerin görevlimahkemesi yetkilidir. (4) Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddiaedilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan ihbar veyaşikâyet, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. (4) Tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtların yok edilmesi halinde, en geçonbeş gün içinde, Cumhuriyet Başsavcılığı, tedbirin nedeni, kapsamı, süresi vesonucu hakkında ilgilisine yazılı olarak bilgi verir. (4) Şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi için, kullanmakta olduğu mobiltelefonun yeri, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyetsavcısının kararına istinaden tespit edilebilir. Bu hususa ilişkin olarakverilen kararda, kullanılan mobil telefon numarası ve tespit işleminin süresibelirtilir. Tespit işlemi en çok üç ay için yapılabilir; bu süre, bir defa dahauzatılabilir. (3) Tanıklıktan çekinme sebepleri ile muayeneden veya bedenden örnekalınmasından kaçınılabilir. Çocuk ve akıl hastasının çekinmesi konusunda kanunîtemsilcisi karar verir.

Başvuru sonuçlandığında, başvuru sahibine ve form ve ekleri ile birlikte de ilgili valiliğe on gün içinde bildirilir. Madde 10 – Konfederasyonlar kuruluş amaçları aynı olan en az üç federasyonun bir araya gelmesi ile kurulurlar. Elektronik ortamda gönderilmesi mümkün olmayan veya sisteme yüklenemeyen beyanname ve bildirim ekleri, derneğin merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine elden verilir veya posta yoluyla taahhütlü olarak gönderilir. A) Karar, dernek yönetim kuruluna ve lokal müdürüne tebliğ edilir kararın uygulanması için iki günden fazla olmamak üzere süre verilir. Kamu yararına çalışan derneklerden sayılmak isteyen dernekler, aşağıda belirtilen ekler ile birlikte başvurularını mülki idare amirliğine yaparlar. Genel kurul yapılmasına ilişkin alınan yönetim kurulu kararında ve genel kurul ilanında genel kurulun hangi yöntemle yapılacağı belirtilir. Elektronik ortamda alınacak yönetim kurulu kararları fiziksel ortamda tutulan yönetim kurulu karar defterinden ayrı olarak tarih ve sıra sayısı ile elektronik ortamda saklanır. Madde 10 – Konfederasyonlar kuruluş amaçları aynı olan en az üç federasyonun bir araya gelmesi ile kurulurlar. Konfederasyonlarkuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar. Bu tarihte BTK, vatandaşları yasa dışı kumar gibi sitelere yönlendiren yurtiçi kaynaklı SMS’lerin önüne geçebilmek için 4 numaradan oluşan kod sistemini gece yarısından itibaren devreye alacak. 11 Aralık’tan sonra BTK kararı ile alfanümerik başlığa sahip SMS’leri başlatan işletmeci bilgisi, söz konusu mesajların sonunda yer alacak.Leave a Reply